Wie zijn wij?

We maken bij gebiedsontwikkeling niet meer alleen de dienst uit op basis van onze grondpositie door contracten af te sluiten. De tijd waarin je louter kon denken en handelen op basis van grondexploitaties is voorbij. Mede als het gaat om ontwikkelingen waarbij de gebiedsontwikkeling samengaat met andere maatschappelijke en sociale ontwikkelingen/doelstellingen.

We moeten het gebied in en een gelijkwaardig gesprek aan met betrokkenen. Investeerders en initiatiefnemers zullen verleid en begeleid moeten worden. Daarbij verschuiven ook de opgaven van puur fysiek naar een mengeling met sociaal en economisch. Tevens is er ook veel meer diversiteit van partijen. We moeten dus ondernemend en empathisch aan de slag. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden in alle lagen van de organisatie. Zeker dus ook bij de vooruitgeschoven posten, waaronder de Proces- en projectmanager wonen/zorg (PPMWZ)

Hieronder volgt ten aanzien van de PMWZ een beschrijving op hoofdlijnen van die rol, de drie belangrijkste competenties en enkele kritische successituaties.

Wie zoeken we?

 1. Beschrijving hoofdlijnen van de rol van de PPMWZ

Algemeen:

 • Informeert zich actief over (gaat in gesprek) nieuwe initiatieven, haalt initiatieven en investeringen met betrekking op wonen en zorg van buiten naar binnen.
 • Stelt zich met betrekking tot de vastgoedontwikkelingen op als accountmanager naar lokale/regionale partijen werkzaam op het snijvlak van wonen/zorg
 • Is troubleshooter en oplosser bij fysieke/sociale/maatschappelijke knelpunten in de stad en draagt daarbij oplossingen aan die ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk voordeel bieden.
 • Levert een bijdrage vanuit de praktijk aan het beleid voor stedelijke ontwikkeling op het gebied van wonen en zorg. Werkt vanuit die opgave samen met beleid zodat beleid en uitvoering naadloos op elkaar aan (blijven) sluiten
 • De PPMWZ heeft een integrale ontwikkelingstaak die uitstrekt over de domeinen Fysiek en Maatschappelijke Ontwikkeling en kan zowel thematisch als programmatisch van aard zijn.
 • De PPMWZ heeft een verbindende rol in de diverse samenwerkingsvormen zowel intern- als extern en gaat actief nieuwe allianties aan of stimuleert deze.

Als agenda lid van platform NIEVIEWIE en Werkgroep Herzieningen

 • Is agenda lid van de nieviewie en kan zowel op uitnodiging van OM of OG deelnemen als wel op eigen initiatief.
 • Verzorgt en doet het eerste gesprek ter begeleiding van een nieuw initiatief m.b.t. wonen en zorg in overleg met de Ontwikkelmanager (OM)
 • Bereidt voorstellen m.b.t. nieuwe initiatieven wonen en zorg voor ter bespreking in het platform NIE (of de andere gremia)
 • Zorgt vervolgens voor uitzetten/afhandeling van de initiatieven
 • Begeleidt grotere nieuwe initiatieven tot en met het vaststellen van de kaders in samenwerking met de Ontwikkelmanagers.

Als accountmanager Wonen en Zorg:

 • Is accountmanager voor lokale- en regionale zorgpartijen.

Ten aanzien van het afdelingshoofd G&PO:

 • Het afdelingshoofd GPO is eindverantwoordelijk voor de inzet en kwaliteit van het werk van de PMWZ.
 • Als medewerker van deze afdeling legt de PPMWZ daarover verantwoording af aan het afdelingshoofd.

Als agenda lid van het PO wonen en zorg:

 • De PPMWZ informeert de stadsdeelwethouder en de stadsdeelmanager over nieuwe initiatieven wonen en zorg in het betreffende stadsdeel.
 • De PMWZ haalt actief informatie op over mogelijk nieuwe kansen en initiatieven in het stadsdeel.

Als medewerker van de afdeling G&PO:

 • De PMWZ zorgt voor inhoudelijke afstemming m.b.t. wonen en zorg tussen de verschillende projecten per stadsdeel in overleg met de OM
 • De PMWZ zorgt voor informatie over nieuwe initiatieven wonen/zorg richting collega’s en haalt informatie over mogelijke kansen op en kijk waar mogelijke verbindingen gelegd kunnen worden in overleg met de OM.
 • De PMWZ deelt informatie met betrekking tot bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.

Als agenda lid van het OM-overleg:

 • De PMWZ bespreekt kansen en mogelijkheden met de OM’s i.v.m. zijn aandachtsfunctie wonen/zorg gemeente breed.
 • De PMWZ  heeft een gezamenlijk beleid agenderende functie in samenwerking met de OM.

Wat vragen wij van je?

 1. De drie belangrijkste competenties*

 • Samenwerken

Waar het voorheen vaak één richting communicatie en zakelijke gesprekken met professionele partijen betrof, moet er nu worden samengewerkt met een scala aan betrokkenen in een gebied. Van voorschrijven naar samen een visie opstellen, gebaseerd op wat er nodig is in het gebied. Dat vraagt om empathie, het kunnen inleven in de belangen van de ander. Meedenken vanuit je professionele deskundigheid (en dan ook ‘nee’ durven verkopen als iets echt niet spoort met de visie). Kunnen én willen luisteren en het aangaan van een gelijkwaardig gesprek. Het is emotioneler: praten met mensen die hun droom aan het realiseren zijn is een ander gesprek dan met een initiatiefnemer over maximale nokhoogtes of zorgdoelgroepen. Maar ook zakelijker, op nieuwe gebieden. Dat vraagt om marketing skills: het gebied ‘verkopen’ door middel van flitsende campagnes. De PMWZ moet weten wat er in een gebied speelt in de relatie tussen wonen en zorg en zich flexibel kunnen opstellen. Dat betekent: de straat op. Creatief denken en de verbinding kunnen maken tussen opgaven en projecten. Want faciliteren alleen is niet genoeg: hij moet ook kunnen enthousiasmeren, verleiden, stimuleren en activeren. Dit alles vraagt het nodige lef én alertheid.

 • Uitvoerings –en resultaatgerichtheid

Snelheid van handelen kan soms cruciaal zijn. Dit vraagt alertheid. Partijen die investeren met eigen vermogen hebben haast. De scope verschuift van de lange termijn naar de korte termijn. Vanuit een langetermijnvisie steeds heen en weer kunnen schakelen met de initiatieven die van onderop ontstaan. Geen lange stukken produceren, maar in sheets uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Initiatieven mogelijk maken en plannen snel kunnen inschatten op haalbaarheid.

De PMWZ moet een inschatting maken van de snelheid van handelen in relatie tot het vermogen van de uitvoeringsorganisatie om dit op te pakken en hierop ook te adviseren. Samen met de OM van het betreffende stadsdeel optrekken om mogelijke verbindingen met andere projecten op te pakken

 • Professioneel ondernemerschap

De PMWZ ziet toe op wat hij zelf doet: hij reflecteert op zijn werk en neemt verantwoordelijkheid. De bewoner, initiatiefnemer of ondernemer staat daarbij voortdurend op zijn netvlies net als de brede belangen van de gemeente. De PMWZ kijkt met een integrale blik: legt verbindingen en denkt in kansen en mogelijkheden en toetst dit aan de haalbaarheid samen met de OM

 1. Enkele kritische successituaties en benodigdheden

 • Politieke krachtenvelden (verschillende politieke krachten en ambities) oefenen invloed uit op het optreden binnen samenwerkingsverbanden waar strategisch/tactische keuzes gemaakt worden. Het kennen en kunnen toelichten en eventueel spelen met deze krachtenvelden is een vereiste.
 • Omgaan met de impact van sociaal/ maatschappelijke krachtenvelden op beleid voor maatschappelijke doelgroepen en stakeholders. Dit maakt, anticiperen op en verdedigen en uitleggen van keuzes noodzakelijk.
 • Verwante vraagstukken op bestuurlijk en maatschappelijk niveau vragen een integrale benadering en afweging met partners. De in- en externe ontwikkelingen in combinatie met ambities, doelstellingen en imago van de organisatie vereisen inzicht in gevolgen voor het beleid op de lange termijn.
 • Er wordt een beroep gedaan op het bewaken van complexe, strategisch/tactische en multidisciplinaire samenwerking op het gebied van wonen en zorg zonder dat er een hiërarchische aansturingsbevoegdheid is om medeparticipanten op naleving aan te spreken: proces –en resultaatverantwoordelijkheid zonder machtsmiddelen.
 • De noodzaak tot samenwerking met partners impliceert een helicopterview en algemene kennis van de (ontwikkelingen in de) gehele zorgmarkt en de daarin opererende marktpartijen.
 • Inhoudelijke kennis van de werkvelden wonen en zorg, en hier ook een aantoonbaar netwerk in hebben is cruciaal voor het functioneren.

Wat bieden we?

Het betreft een functie voor 28 - 36uur per week voor de periode van 2 jaar.

De functie is ingedeeld in schaal 13 tussen € 4.777, - en € 6.365, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Salarisinpassing is afhankelijk van de mate waarin voldaan wordt aan het functieprofiel. Op deze functie is de Enschedese Arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Gerrit van Buren (tel. 0623593662), afdelingshoofd Gebieds & Projectontwikkeling of Edwin Smits (tel. 0613153286)), ontwikkelmanager G&PO.


Je kunt je sollicitatie voor 1 december 2021 richten aan Gemeente Enschede t.a.v. Gerrit van Buren. Maak daarvoor gebruik van de onderstaande "solliciteer" knop en vul je gegevens in in het sollicitatieformulier. Stuur je brief inclusief je CV als bijlage mee.

Sollicitatieprocedure

Neem contact op

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact met ons op.

Gerrit van Buren

06-23593662 Stuur een email